Nyhetsarkiv

Sterk avslutning på første år som børsnotert selskap

Porsgrunn, 18. februar 2022: Verdivurderingen av R8 Propertys eiendomsportefølje økte med 76,7 millioner kroner i årets siste kvartal. Dette ga et resultat før skatt på 63,0 millioner kroner, en økning fra et negativt resultat på 2,7 millioner kroner i tilsvarende periode året før. Markedet er i ferd med å komme tilbake til normalen etter pandemien, og etterspørselen etter R8 Propertys eiendommer fortsetter å øke.

I løpet av fjerde kvartal 2021 inngikk R8 Property en avtale om å øke eierandelen i Evolve med 25 prosent, og eier dermed 100 prosent av Evolve med virkning fra 1. januar 2022. Evolve er tilbyder av Norges mest fleksible kontorløsninger, og verdien av porteføljen ble vurdert til 195 millioner kroner (100 prosent basis) av eksterne verdsettere ved utgangen av året. Eierskapet i Evolve gjør det mulig for R8 Property å tilby komplementære og bærekraftige løsninger som bruker eiendom og teknologi for å skape en bærekraftig fremtid.

Etter kvartalsslutt inngikk R8 Property en leiekontrakt med Comfort Hotel Skien Brygge AS for ca. 6.300 kvadratmeter i det kommende utviklingsprosjektet Skien Brygge. Kontrakten har 20 års varighet fra forventet ferdigstillelse i fjerde kvartal 2024.

I tillegg har R8 Property inngått en markedspleieavtale med SpareBank1 Markets. Avtalen trådte i kraft 18. januar 2022, og har til hensikt å fremme likviditeten i aksjen. 

Administrerende direktør og grunnlegger av R8 Property Emil Eriksrødkommenterer utviklingen i 2021:

-2021 har vært et spennende år for R8 Property. Vi ble notert på Euronext Growth i juni, og i løpet av 2021 har vi skapt 19 prosent vekst i verdijustert egenkapital. Dette er godt innenfor vårt langsiktige mål om en gjennomsnittlig årlig vekst på 15 prosent. 

- I fjerde kvartal så vi en betydelig økning i kontorbelegget i Oslo, drevet av økt etterspørsel etter fleksible kontorløsninger. Skiftet i ansattes preferanser for en mer fleksibel og effektiv arbeidshverdag med mindre pendling akselererte som følge av Covid-19. R8 Property fanget opp denne trenden tidlig og svarte med å kjøpe opp og videreutvikle Evolve, som tilbyr fleksible kontorløsninger. I tillegg har vi etablert Orbit Technology, et deleid datterselskap som tilbyr teknologiske løsninger som muliggjør kontordeling i stor skala. 

- Vi avsluttet året med god fremgang i fjerde kvartal, noe som gjenspeiles i anslått virkelig verdi på 52,10 kroner per aksje ved utgangen av året, basert på ekstern verdivurdering. En rekke nye leiekontrakter ble signert eller utvidet i løpet av åretsom en bekreftelse på at eiendomsporteføljen vår er attraktiv, og den positive utviklingen fortsetter inn i 2022. 

- Miljømessig fotavtrykk, innovasjon og teknologi er viktigere enn noen gang i leietakernes beslutningsprosess. Med vår attraktive portefølje bestående av sentralt beliggende og bærekraftige næringseiendommer i byområder og bysentre i Norge, er R8 Property godt posisjonert for å møte markedets forventninger. 

Vedlagt er rapporten og presentasjon av resultatene for fjerde kvartal 2021.

For ytterligere informasjon, kontakt: